مانور زلزله در دبستان باور

روز یکشنبه معاون پرورشی مدرسه با مشخص کردن مکان هایی که امن است را با فلش سبز و جاهای ناامن را با فلش قرمز مشخص کرد . 

روز دوشنبه 93/9/10زنگ سوم صدای آژیر از بلند گوی مدرسه به صدا در آمد و دانش آموزان خیلی عالی به جاهای امن ( پناهگاه) رفتن . 

 

/ 0 نظر / 107 بازدید