عوامل بدخط نویسی

عوامل بدخط نویسی (نارسا نویس)

 هیلدرث ، برخی از ضعف های اساسی که در کار نوشتن اختلال به وجود می آورند را به این صورت بیان می کند:

 1- ضعف در مهارتهای حرکتی ظریف که برای نوشتن ضروری است.

 2- بی قراری و تند خوئی

 3- خطا در ادراک بصری حروف و کلمات که این کودکان در آزمون های ادراک بصری،اغلب نمره ی پایین می آورند ومعمولاً حروف را روی هم می گذارند،وارونه می نویسند و یا فاصله زیادی بین حروف می گذارد.

 4- دشواری در نگهداشت تجارب و تأثرات بینایی (حافظه ی بصری)

 5- مشکل در تبدیل و انتقال ادراک حس به حس از بینایی به حرکتی می باشد (دیداری ـ حرکتی)

 6- چپ دستی

 7- فقر آموزش و عدم تسلط معلم به شیوه های آموزشی مطلوب به هنگام تعلیم کتاب می تواند موجب ضعف و نارسایی فراگیر در کسب مهارت نوشتن گردد.

 8- تن آگاهی و مفاهیم جهت ها

 با توجه به عوامل بد خط نویسی یا نارسا نویسی که در بالا ذکر گردید می توان مهارت های مورد نیاز برای خوانا نویسی را طبقه بندی نموده و راهبردهای درمانی برای هر گروه در نظر گرفت.

 1- مهارت هایی که مربوط به فرآیندهای پایه ی ذهنی می باشند حافظه ی بینایی و ادراک بینایی و تن آگاهی و موقعیت و روابط فضایی

 2- مهارتهای پیش از نوشتن: درک رابطه های بدن چون بالا و پایین ، رو، زیر ، جلو، عقب، و بازشناسی و مدل برداری از اندازه ها و شکل های گوناگون درست گرفتن مداد، وضعیت کاغذ، طرز قرار گرفتن بدن از دیگر مهارت های پیش از نوشتن است.

هماهنگی حرکتی ظریف برای درست نوشتن باید به حد کافی رشد کرده باشد درشماری از کودکان ناتوان در یادگیری برای رشد عضله های ظریف دست و انگشتان فاقد تجربه ی کارکردن، چرخاندن ، گرفتن، درست فشردن، یا فشار آوردن بر اجسام هستند از این رو کار کردن با مداد و ماژیک برای این کودکان نومید کننده و دشوار است. برخی مداد را بیش از حد محکم به دست می گیرند در حالی که برخی دیگر بسیار شلبرخی مداد را مشت می کنند و برخی آن را با دو دست می گیرند. بسیاری از این کودکان باید چگونگی صحیح  به دست گرفتن مداد و یا ماژیک را گام به گام آموزش ببینند. ناتوانی نسخه برداری از شکل های هندسی واحد، کاستی دیگر پیش از نوشتن است جوردن (1977) اظهار می دارد یکی از کاستی هایی که اغلب هنگام نسخه برداری ازاجسام در این کودکان مشاهده می شود تمایل به رسم گوشه هایی در گوشه ی دایره ، مربع یا مثلث است.

سر هم نویسی

 اشکال چند گانه حروف که در سر هم نویسی دیده می شود موجب سردرگمی کودک می شود برخی حروف هنگام سرهم نویسی بر حسب این که در کجای کلمه واقع شده باشد شکل شان تغییر می کند و بسیاری حروف سر هم به کل با حروف جدا متفاوتند. به طور دقیق تر  جوردن(1977) اظهار می دارد بسیاری از کودکان در به خاطر آوردن این که کجا کجا یک حرکت قوس دار و یا دایره وار را متوقف کنند چگونه به عقب بچرخند وچگونه خطوط موجود در شکل های پیچیده ی حروف را به یکدیگر متصل کنند اشکال دارند. حرکت های پیچیده در سر هم نویسی در دشواری این سبک نوشتن تأثیر دارد افزون بر خطوط عمودی، افقی، قوس دار که در جدا نویسی یافت می شود سبک های سرهم نویسی نیاز مند حرکتهای ظریف و دقیقی است که لازمه ی آن هماهنگی حرکتی است. برخی کودکان در نوشتن بسیاری از حروف که بالای خط مبنا نوشته می شوند دشواری دارند. در حالی که بسیاری دیگر تنها در حروفی که پایین تر از خط مبنا می آیند مشکل دارند.حروفی که از یک الگوی حرکتی واحد پیروی می کنند باید به صورت گام به گام آموخته شود و سرانجام باید یادآوری کرد که بسیاری کودکان در مقایسه با دیگران نمی توانند پس از نوشتن حرفی بلافاصله به نوشتن حرف دیگر بپردازند.مایکل باسمت(1967) توصیه می کنند که به کودکان مبتلا به مشکل نوشتاری برای خواندن و نوشتن تنها یک شیوه آموخته شود و آنان آن شیوه را به طور کل فرا گیرند.

 راهبردهای آموزشی برای توسعه مهارت های نوشتن در کودکان

 تمرینات زیر بیانگر روشهایی است که می تواند در کمک به فراگیری نوشتن کودکان مفید باشد.با توجه به علت بدخط نویسی که ذکر گردید تمرینات مربوط به ادراک بصری حروف و تمرینات حافظه ای و تقویت مهارت های پیش از نوشتن وتقویت مهارت های دیداری حرکتی و هماهنگی چشم و دست فعالیت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 تمرینات تقویتی عضلات دست مهارتهای قبل از نوشتن

 1- تمرینات روی تابلو: این تمرینات ورزیدگی لازم پیش از شروع نوشتن به وجود می آورد. دوایر، خطوط، اشکال هندسی، حروف و اعداد را می توان با حرکات آزاد و گسترده دست و با به کارگیری عضلات بزرگ شانه، بازوها، دست و انگشتان روی تابلو طراحی کرد در حالی که سایر کودکان در هنگام مدل برداری به غلط بخشی را حذف یا بخشی را به آن می افزایند. امکان دارد برخی از شکل ها بیش از حد کوچک یا بیش از حد بزرگ نسخه برداری شود.

 

3- مهارت های مربوط به آموزش شیوه های درست آموزش خط نویسی:

 شکل دادن به حروف گوناگون: برای بسیاری از کودکان دشوار است به طور کلی حروف از خطوط عمودی، افقی، قوس دار، ساخته می شوند به نظر می رسد که کودکان در شکل دادن به حروفی که تنها از خطوط افقی یا عمودی ساخته می شوند دشواری کمتری دارندمثل الف ـ  ر ـ د  بیشترین دشواری در شکل دادن به حروفی پدیدار می شود که خطوط راست و قوس دار با یکدیگر نزدیک می شوند برای مثال ح ـ ص ـ ض ـ ظ خطوط اصلی شکل دهنده ی اکثر حروف را می توان به طور تدریجی به کودک آموزش داد. هنگامی که این خطوط آموزش داده شد سپس باید نحوه ی اتصال خطوط اصلی مستقیم و قوس دار به آنها آموخته شود لارسن 1970 بر این باور است که بسیاری از حروف از حروف دیگر مشتق شده اند. وی اظهار می دارد حروفی را که از حرفهای دیگر مشتق میشوند باید در ابتدا آموزش داد  ا ـ ب ـ د ـ ن از جمله این حروف هستند.مسأله ی دیگری که برای بسیاری از کودکان وجود دارد اندازه ی حروف گوناگون است لوئیس ولوئیس1965 پی بردند که در ست نویسی گروهی از کودکان کلاس اول متداول ترین خطایی که مشاهده می شود اندازه ی نادرست بزرگتر یا کوچکتر حروف است. حروفی که به پایین خط مبنا می آیند ن ـ ق ـ ی و غیره اغلب در اندازه های نادرست نوشته شده است به نظر می آید که بسیاری از مشکلات شکل دهی حروف از عدم آمادگی کودک در استفاده از اندازه ها و شکل های گوناگون مایه گرفته باشد. استفاده از تمرین های طولانی و ابزار نامناسب مداد کوتاه کاغذ بودن خط و غیره بدون تردید عامل دیگری است که باید مورد توجهه قرار گیرد.

جدانویسی

 برخی از کودکان علاوه بر مشکلاتی که در شکل دادن به حروف دارند با عدم رعایت جدا نویسی نیز روبه رویند کلمه ها را با فاصله ی نامنظم به روی کاغذ می آورند کلمه ها را با فاصله ی زیاد از هم می نویسند و یا به قدری نزدیک به هم می نویسند که خواندن کلمه ها مشکل می شود.

 

تمرین نقطه به نقطه

در این تمرین کودک نقطه های روی تخته سیاه را با کشیدن خط به هم متصل می کند نقطه ها ممکن است در وضعیت ها و تعداد مختلفی باشند و کودک باید خطوط اتصال را به صورت های گوناگون ترسیم کند.

 ترسیم دوایر: کودک می تواند دوایر بزرگی را با یک دست، دو دست، در جهت عقربه های ساعت و یا بالعکس روی تخته سیاه ترسیم کند.

 ترسیم اشکال هندسی: کودک تمرینات را با خطوط افقی، عمودی ، مایل انجام داده و اشکال مختلف هندسی را روی تخته سیاه رسم می کند در ابتدا وی می تواند از الگوهای بریده شده استفاده کند و بعد اشکال را از روی مدل کپی نماید.  

منبع:وبلاگ تخصصی بانک مقالات آسیب شناسی گفتار و زبان

/ 2 نظر / 23 بازدید
عاطی

ممنون از مقاله خوبتون

خشنود

سلام از کلاس ما سلامتی ...ازکلاس شما چه خبر؟امیدوارم اونهم سلامتی