تدریس درس ی

در تاریخ 91/10/4 به بچه ها گفتم بچه فردا می خواهیم بریم کنار دریا هر کدامتان برایم قایق کوچولو درست کنید و چای کیسه ای ، قند ، استکان همراه خود بیاورید این کار من در اصل ایجاد انگیزه است که هیچ وقت بچه ها صدای " یـــ  ی  " را فراموش نکنند وقتی روز 91/10/5 به مدرسه رفتم بچه ها با شوق فراوان می گفتند خانم پس کی بریم دریا خانم دریا کجا است همدان که دریا ندارد وقتی خودشون این سوال ها را از من کردن و آماده گرفتی صدای جدید شدن همراه بچه ها به سالن اجتماعات مدرسه رفتیم و شروع کردیم به آماده کردن کف سالن و گفتم حالا همگی قایق هاتونوبگذارید توی آب و گفتم فکر کنید اینجا دریا است و حالا توی آب شنا کنید و بچه ها شروع کردن به شنا کردن و بعد کنار دریا نقش پدر و مادر آزاده را بازی کردیم و کنار هم دیگه چای خوردیم و این روز هم در خاطر بچه ها ماندگار شد   

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید